Arsip Kategori: Katakana

カタカナ katakana

Urutan penulisan dapat dilihat jika gambar diklik.

ア〜オ a〜o

a
i
u
e
o

カ〜コ ka〜ko

ka
ki
ku
ke
ko

サ〜ソ sa〜so

sa
shi
su
se
so

タ〜ト ta〜to

ta
chi
tsu
te
to

ナ〜ノ na〜no

na
ni
nu
ne
no

ハ〜ホ ha〜ho

ha
hi
fu
he
ho

マ〜モ ma〜mo

ma
mi
mu
me
mo

ヤ〜ヨ ya〜yo

ya
yu
yo

ラ〜ロ ra〜ro

ra
ri
ru
re
ro

ワ〜ン wa〜n

wa
o
n