カタカナ katakana

ア〜オ a〜o

a
i
u
e
o

カ〜コ ka〜ko

ka
ki
ku
ke
ko

サ〜ソ sa〜so

sa
shi
su
se
so

タ〜ト ta〜to

ta
chi
tsu
te
to

ナ〜ノ na〜no

na
ni
nu
ne
no

ハ〜ホ ha〜ho

ha
hi
fu
he
ho

マ〜モ ma〜mo

ma
mi
mu
me
mo

ヤ〜ヨ ya〜yo

ya
yu
yo

ラ〜ロ ra〜ro

ra
ri
ru
re
ro

ワ〜ン wa〜n

wa
o
n