Onyomi

セイ、ショウ

Kunyomi

い(きる)、い(かす)、い(ける)、う(まれる)、う(む)、お(う)、は(える)、は(やす)、き、なま

Urutan menulis

Contoh

学生がくせい siswa, mahasiswa

小学生しょうがくせい siswa sekolah dasar

中学生ちゅうがくせい siswa sekolah menengah pertama

高校生こうこうせい siswa sekolah menengah atas

大学生だいがくせい mahasiswa

先生せんせい guru, pengajar

まれます lahir

More from my site